Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2013

victimD
4031 d7c7
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadoubleespresso doubleespresso
victimD
To co się miedzy nami dzieje to iluzja, która przysłoniła mi oczy.
— Miłość w czasach zarazy
Reposted fromalekzandra alekzandra via100suns 100suns
victimD
6329 59a4 500
Poradnik pozytywnego myślenia
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabrianmay brianmay

November 02 2013

victimD
0017 edd4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaomgi-its-annu omgi-its-annu

October 12 2013

victimD
7080 dbbc 500
Reposted fromsosna sosna viaclassicLady classicLady
victimD
victimD
6258 156e
Reposted frompugul pugul viadoubleespresso doubleespresso

July 25 2013

victimD
4817 571d 500
Reposted fromscorpix scorpix viaveritas1 veritas1

July 23 2013

victimD
1552 f7f3
Reposted fromretaliate retaliate vianothingwrong nothingwrong
victimD
Play fullscreen
I feel something so right,
Doing the wrong thing,
And I feel something so wrong,
Doing the right thing,
I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie,
Everything that kills me makes me feel alive.

July 19 2013

victimD
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.

July 08 2013

victimD
Jak nie zadbamy same o siebie i swoje sprawy to nawet nasi faceci nam w tym nie pomogą. Wniosek: skończ sie przejmować, rób na co masz ochotę.
— Takie tam przemyślenia ostatnich dni.
victimD
2578 96ed
victimD
kiedy wszystko się zaczyna układać, zawsze gdzieś jest ta męcząca myśl: "nie ciesz się i tak zaraz wszystko chuj trafi"
— i jak tu być optymistką?
Reposted from17minut 17minut viabrianmay brianmay
victimD
0049 7502
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrianmay brianmay

May 28 2013

victimD
4824 3ba3
Reposted frommariola mariola vianothingwrong nothingwrong
victimD
7922 7a01
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee
victimD
6218 ccf9
idę biegać jak tylko kupię buty
Reposted fromgracey gracey viagriber griber
victimD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl